உங்களுடைய கணிணியில் இந்த பக்கத்தில் உள்ள PDF - ல் தமிழ் எழுத்துக்கள் சதுரமாக காணப்படுகிறது என்றால் நீங்கள் PDF மொன்பொருள் சரியாக இன்ஸ்டால் செய்யவில்லை என்று அர்த்தம், எனவே PDF ஐ பதிவிறக்கம் செய்து இன்ஸ்டால் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். நன்றி...